സിബിഐക്ക് നിയന്ത്രണം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇനി കേസുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല

സിബിഐക്ക് നിയന്ത്രണം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇനി കേസുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല

രാജ്യത്തിനു മാതൃകയായി വീണ്ടും കേരളം: അംശാദായം അടയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്ക് 5000 വരെ പെന്‍ഷന്‍

നിലവില്‍ സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ഷക പെന്‍ഷനായ 1400 രൂപ വാങ്ങുന്ന 2.60 ലക്ഷം പേരെയും ബോര്‍ഡിനു കീഴിലാക്കുമെന്നുള്ള തീരുമാനവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ