വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറ്റാന്‍ നീക്കം വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു

വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറ്റാന്‍ നീക്കം വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു . പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവി ഉപയോഗിച്ചാണ് വി.എസ്. പാര്‍ട്ടിവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങള്‍