എസ്.ബി.ടിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭം 1249 കോടി

സ്‌റ്റേറ്റ്‌ ബാങ്ക്‌ ഓഫ്‌ ട്രാവന്‍കൂറിന്റെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭത്തില്‍ 6.19 ശതമാനത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച ഉണ്ടായതായി എസ്‌.ബി.ടി. മാനേജിംഗ്‌

എസ്.ബി.ടി പലിശനിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവങ്കൂർ പലിശ നിരക്കുകൾ പുനർനിർണ്ണയിച്ചു. പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്ക്       കാലയളവ്                                                                                                               പലിശ