പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ; ”ജില്ലാ ജഡ്ജി ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവായ അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി” ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

''സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കുന്നു, രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ശ്രീപദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം കൂടി കടന്നു

ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിന് സമിതിയതുണ്ടാക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി: അഹിന്ദുക്കൾ പാടില്ല

ക്ഷേത്രത്തിലെ ബി നിലവറ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ സമിതിക്കു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി...