എ.ഡി.ജി.പി ആർ.ശ്രീലേഖ പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ

ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറായിരുന്ന ഋഷിരാജ് സിംഗിനെ നിർഭയ പദ്ധതിയുടെ ചുതമല നൽകി മാറ്റിനിയമിച്ചു. എ.ഡി.ജി.പി ആർ.ശ്രീലേഖയാണ് പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ. പിൻസീറ്റ്