‘ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രീ ,അങ്ങയോട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആദരവ് ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു’; മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രകീർത്തിച്ച് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

തികഞ്ഞ സമചിത്തതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് ഇരട്ടിച്ചുവെന്നും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.