താൻ ആർഎസ്എസ് ശാഖയിൽ രണ്ടുവർഷം പോയിട്ടുണ്ട്: വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സിപിഎം നേതാവ് എസ് രാമചന്ദ്രൻപിള്ള

ആര്‍എസ്എസ് ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്. 18-ാം വയസ്സിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം കിട്ടി...