തഹൽസിദാർ ഓഫീസ് ടോയ്‌ലറ്റിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കോട്ടയ്ക്കൽ സ്പെഷ്യൽ തഹൽസിദാർ ഓഫീസ് ടോയ്‌ലറ്റിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവം അന്വേഷിച്ച് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ