സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് വന്‍ നേട്ടം

ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ പ്രതിരോധിച്ച് സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് വന്‍ നേട്ടം.2013 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നവംബര്‍ വരെ 1396.51 ദശലക്ഷം