‘ചാണക- ഗോമൂത്രം’ എന്ന ഒറ്റമൂലി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, ‘എണ്ണവില സിദ്ധാന്തം’ അവതരിപ്പിച്ചു; ബിജെപിയുടെ സവിശേഷതകള്‍ വിവരിച്ച് മന്ത്രി എം എം മണി

'എണ്ണവില സിദ്ധാന്തം' അവതരിപ്പിച്ചു എന്നിങ്ങിനെ ബിജെപിയുടെ സവിശേഷതകള്‍ വിവരിച്ച് മന്ത്രി എം എം മണി.