പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കാന്‍ 2,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക വായ്പ വേണം; നബാർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി

രാജ്യത്തെ വടക്കു-കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന 100 ശതമാനം പുനര്‍വായ്പ കൊറോണ വ്യാപിച്ച കേരളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും അനുവദിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി