അസ്വാഭാവികതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ചെരിപ്പുകൾ: ദേവനന്ദയുടെ മരണം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേകസംഘം

കൊല്ലത്ത് വെള്ളത്തിൽ വീണുമരിച്ച രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനു പൊലീസ് തയ്യാറാകുന്നു. ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ  മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും