കൊവിഡ് 19; സാമ്പത്തിക പാക്കേജുമായി കേന്ദ്രം, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് 50 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറസ്, 80 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് അരിയും ഗോതമ്പും സൗജന്യം

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് 19 വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം. മൊത്തം 1.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ