എന്നും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും; ഗീതുവിനും സംയുക്ത വര്‍മ്മയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് മഞ്ജു വാര്യര്‍

‘എന്നും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും, എന്ത് വന്നാലും നേരിടും’ എന്ന എഴുത്തോടെയാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ മഞ്ജു പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.