ആപത്ഘട്ടത്തിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു, കോവിഡ് വോട്ടായി; ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ‌ മൂണിന് വൻവിജയം

കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിലെ മികവാണു നേട്ടമായത്. പകർച്ചവ്യാധി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ശേഷം ലോകത്തു നടന്ന ആദ്യ ദേശീയതല തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന നിലയിൽ ഇതു