വിദേശികളെ പൊങ്കാല ഇടാൻ വാഹനത്തിൽ പൊതുനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തിച്ച് സോമതീരം റിസോർട്ട്

വിദേശികളെ വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ച ചൊവ്വര സോമതീരം റിസോർട്ടിന് എതിരെ ജില്ലാ കളക്ടർ നിയമനടപടി ആരംഭിച്ചു...