ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്‌ളോട്ടിംഗ് സൗരോര്‍ജ്ജ വൈദ്യുതി നിലയം ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തില്‍

50 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്‌ളോട്ടിംഗ് സൗരോര്‍ജ്ജ വൈദ്യുതി നിലയം പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട ഒരുങ്ങുന്നു. വെള്ളത്തിന്