മാന്ദ്യം മറികടക്കാന്‍ വാങ്ങല്‍ശേഷി ഉയര്‍ത്തണം;പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് വിഹിതം വെട്ടിക്കുറക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മറികടക്കാന്‍ വിപണിയിലെ വാങ്ങല്‍ ശേഷി പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് ധനമന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നത്