പ്രമുഖ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പായ ശോഭാ സിറ്റി നികത്തിയ 19 ഏക്കര്‍ നെല്‍വയല്‍ പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാന്‍ ഉത്തരവ്

പ്രമുഖ വ്യവസായി പിഎന്‍സി മേനോന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ശോഭാ സിറ്റി നികത്തിയ 19 ഏക്കര്‍ നെല്‍വയല്‍ പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാന്‍ അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്മീഷണറുടെ