ഇന്ത്യക്കാരോടു കളിക്കരുത്; ഇന്ത്യയെ ദരിദ്ര രാജ്യമെന്നു വിളിച്ച സ്‌നാപ് ചാറ്റ് സിഇഒ ഇവാന്‍ സ്പീഗെലിന് എട്ടിന്റെ പണി നല്‍കി ഇന്ത്യക്കാര്‍: പ്ലേസ്‌റ്റോറില്‍ സ്‌നാപ്പ് ചാറ്റ് റേറ്റിംഗ് കുത്തനെ താഴ്ന്നു

ഇന്ത്യയെ ദരിദ്രരാജ്യമെന്നു വിളിച്ച സ്‌നാപ് ചാറ്റ് സിഇഒ ഇവാന്‍ സ്പീഗെലിന് എട്ടിന്റെ പണി നല്‍കി ഇന്ത്യക്കാര്‍. ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ദരിദ്ര