വിലവര്‍ധന തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളിയുടെ കയറ്റുമതി വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു

വിലവര്‍ധന തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളിയുടെ കയറ്റുമതി വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ടണ്ണിന് 67 ശതമാനമാണ് വില വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഇതുപ്രകാരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ