നിങ്ങള്‍ ശരിയായി ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ?; ഏങ്കില്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ

ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ . കൃത്യമായ കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടു പിടിച്ച് പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അതു നമ്മളെ കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്