കേരള ഹൗസില്‍ ബീഫ് വില്‍ക്കുന്നതിനോട് എതിര്‍പ്പില്ലെന്ന് വി.എച്ച്.പി കേരള ഘടകം

കേരള ഹൗസില്‍ ബീഫ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ എതിര്‍പ്പില്ലെന്ന് വി.എച്ച്.പി കേരള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എസ്.ജെ.ആര്‍ കുമാര്‍. ഡല്‍ഹിയിലെ കേരള ഹൗസ്