ബിജെപിയ്ക്ക് ഒന്‍പത് വോട്ട് ലഭിച്ച റാന്നിയിലെ വാര്‍ഡ് മാത്രമല്ല, ആറ് വോട്ടുകള്‍ മാത്രം ലഭിച്ച വാര്‍ഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ കായംകുളത്ത്

വാര്‍ത്തകളില്‍ പക്ഷെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിനെതിര സമരം നടന്ന റാന്നിയില്‍ ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ച ഒന്‍പത് വോട്ടുകള്‍