ജനിച്ചത് മുതൽ ഒറ്റ വൃക്കയുമായി ജീവിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിയ താരം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്

ജനിച്ചത് മുതൽ ഒറ്റ വൃക്കയുമായി ജീവിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിയ താരം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്