ഏക ബ്രാന്ഡ് റീട്ടെയില് രംഗത്ത് നൂറ് ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപമാകാം

ഇന്ത്യയില്‍ ഒറ്റബ്രാന്റ് റീട്ടെയില്‍ രംഗത്ത് 100 വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ വ്യ്‌വസായ