അബുദാബിയില്‍ സില്‍വര്‍ ടാക്‌സികളുടെ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചു

അബുദാബിയില്‍  സില്‍വര്‍ ടാക്‌സികളുടെ  നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ മെയ് 1 മുതല്‍ നിലവില്‍ വരുമെന്ന്  ടാക്‌സികളുടെ  നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ള സെന്റര്‍