മംഗള്‍യാനെ ലോകം ഉറ്റു നോക്കുന്നു; സൈഡിംഗ് സ്പ്രിംഗ് വാല്‍നക്ഷത്രം മഗള്‍യാന്റെ നീരീക്ഷണത്തിലൂടെ ചൊവ്വയെ കടന്നുപോയി: ചിത്രങ്ങള്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ലഭിക്കും

സൈഡിംഗ് സ്പ്രിംഗ് വാല്‍ നക്ഷത്രം ചൊവ്വാ പര്യവേഷണ വാഹനം മംഗള്‍യാന്റെ അരികിലൂടെ കടന്നു പോയി. ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിനു 1,35,000 കിലോ