ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുമ്പോള്‍ ഈ രാജ്യം വാക്‌സിനേറ്റ്ഡ് ആകും; ബിജെപിക്കെതിരെ നടന്‍ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ്

ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുമ്പോള്‍, ഈ രാജ്യം വാക്‌സിനേറ്റ്ഡ്' ആവും. അത് വരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ അപ്പോഴും ഇവിടെ