സിയാചിനില്‍ ഹിമപാതത്തില്‍ കാണാതായ പത്ത് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പാകിസ്താന്‍; നന്ദി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

സിയാചിനില്‍ ഹിമപാതത്തില്‍ കാണാതായ പത്ത് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പാകിസ്താന്‍ഴ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച്