തൃപ്തി ദേശായിക്ക് കോടതിയുടെ പ്രവേശന വിലക്ക്: ഷിർദി സായിബാബാ ക്ഷേത്രത്തിലെ വസ്ത്രധാരണ വിവാദത്തിലാണ് വിലക്ക്

തൃപ്തി ദേശായിക്ക് കോടതിയുടെ പ്രവേശന വിലക്ക്: ഷിർദി സായിബാബാ ക്ഷേത്രത്തിലെ വസ്ത്രധാരണ വിവാദത്തിലാണ് വിലക്ക്