വെങ്ങാനൂര് തീര്ത്ഥാടന മഹാമഹവും അയ്യങ്കാളിയുടെ ശ്രീമൂല, പ്രജാസഭ കന്നിപ്രസംഗത്തിന്റ് 102-മത് വാര്ഷികവും

ജോലിക്ക് കൂലിയും സമയവും നിജപ്പെടുത്തണമെന്നാവിശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 1907 ല്‍ കാര്‍ഷിക വിപളവം നടത്തി വിജയം വരിച്ച, ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭാ മെമ്പറായി 30