വിളപ്പില്‍ശാല : ശോഭനകുമാരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

പുകഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന വിളപ്പില്‍ശാല മാലിന്യ ഫാക്ടറി പ്രശ്‌നത്തില്‍ നാല് ദിവസമായി നിരാഹാരം നടത്തിവന്ന വിളപ്പില്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭന കുമാരിയെ അറസ്റ്റ്