രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമാഫിയ ഉള്ളത് കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് മദ്ധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി

രാജ്യത്തെ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമാഫിയ ഉള്ളത് കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് മദ്ധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് സിംഗ്