ഏഴു മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന നൈജീരിയൻ കപ്പൽ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ റാഞ്ചി

വർഷങ്ങളായി തുടർന്ന് വരുന്ന കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ഭീഷണി കപ്പലുകളെ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല.ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏഴു മലയാളികളടക്കം നിരവധി പേർ ജോലിചെയ്യുന്ന നൈജീരിയൻ കപ്പൽ