ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല; ഒന്നര വയസ്സുകാരന് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; ബാക്ടീരിയയുടെ ഉറവിടം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല

ഒന്നര വയസ്സുകാരന് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; ബാക്ടീരിയയുടെ ഉറവിടം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല