ഇതാണ് ഷെർദാൻ; അഥവാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന പൂച്ച

പിന്നീട് വളരുന്തോറും ഷെര്‍ദാനെ കാണുമ്പോള്‍ ആളുകള്‍ക്ക് ഭയം കൂടി വന്നു. അതിനുള്ള കാരണം വളരുന്തോറും ഷെര്‍ദാന്റെ തീഷ്ണ ഭാവവും തൊലിപ്പുറത്തെ