പാറപ്പാടത്തെ ഷീബാ വധക്കേസ് അന്വേഷണം മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പ്രവചിച്ച `ജോസഫ്´

സിനിമയിൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കൂടി നോക്കിയാണ് യുവാവിനെ പ്രതിയെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ടവർ ലൊക്കേഷൻ സഹായകമായെന്നു പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു...