രാജസ്ഥാനിലെ കൊലയാളി ശംഭുലാലിന്റെ അക്കൌണ്ടിലേയ്ക്ക് സംഭാവനയായി ലഭിച്ചത് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ; രാജ്യമൊട്ടുക്കു നിന്നും 516 പേർ പണം നൽകി

രാജസ്ഥാനിലെ രാജ്സാമണ്ഡിൽ മുസ്ലീം തൊഴിലാ‍ളിയെ ക്രൂരമായി വെട്ടിവീഴ്ത്തി ജീവനോടെ കത്തിച്ച ശംഭുലാൽ റൈഗറിനു രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള ദാതാക്കളിൽ നിന്നായി ലഭിച്ചത് മൂന്നു