ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ സമാധാനപാലക പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യന്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ശക്തി ദേവിക്ക്

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ സമാധാനപാലക പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യന്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ശക്തി ദേവിക്ക് 2014 ലെ യുഎന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര