വിവി പാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വാദം തെറ്റ്: ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മതിയെന്ന് ഷാജഹാൻ കക്കട്ടിൽ

വിവി പാറ്റ് വോട്ടുകൾ എണ്ണാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം മതിയെന്നും അല്ലാതെ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരില്ലെന്നും ഷാജഹാൻ കക്കട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു....