താൻ നിഘണ്ടുവിലെഴുതിയ ഒരു വാക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ മഹാൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ വീടാണിത്

താജ്മഹൽ നിർമിക്കാനെടുത്തതും ഇരുപതു വർഷമാണ്. അതുണ്ടാക്കിയ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് മലയാളികൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ഭാഷയുടെ ചക്രവർത്തിയായ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിൻ്റെ ആ 20 വർഷത്തെക്കുറിച്ച്