പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നും സുലഭമായിക്കിട്ടുന്ന കാറ്റ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വിമാനത്താവളം

പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നും സുലഭമായിക്കിട്ടുന്ന കാറ്റ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വിമാനത്താവളം.