സർവ്വീസ് റദ്ദാക്കിയതിനു എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരെ ഹർജി നൽകി

കൊച്ചി:എയർ ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ സർവ്വീസ് റദ്ദാക്കിയെന്നാരോപിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നലികി.സെന്റർ ഫോർ നോൺ റസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് റിട്ടേണീസ് സമർപ്പിച്ച