ഓക്‌സ്ഫഡ് കോവിഡ് വാക്‌സിനെതിരെ യുവാവ്; 100 കോടിയുടെ മാനനഷ്ടകേസ് നൽകി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഓക്‌സ്ഫഡ് കോവിഡ് വാക്‌സിനെതിരെ യുവാവ്; 100 കോടിയുടെ മാനനഷ്ടകേസ് നൽകി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്