കുറ്റുമുക്കിലെ ബ്രാഹ്മണര്‍ പ്രത്യേക ജീവികളാണോ: ക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പുറമെ ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കും പ്രത്യേകം ശുചിമുറി

കേരളത്തിലെ തൃശൂര്‍ കുറ്റുമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശുചിമുറിളാണ് ഇന്ന് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കും പുറമേ ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കും പ്രത്യേകം ബോര്‍ഡുവച്ച