നാപ്ടോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഓൺലൈൻ, സെൻസോഡൈൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പരസ്യങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം; ചാനലുകളോട് കേന്ദ്രസർക്കാർ

സെൻസോഡൈൻ പരസ്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് സിസിപിഎ കണ്ടെത്തിയത്.