ഓഹരി വിപണി നേരിയ നഷ്ട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നേരിയ നഷ്ട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി.സെൻസെക്സ് 52.47 പോയിന്റ് നഷ്ട്ടത്തിൽ 16,615.54ലും നിഫ്റ്റി 15.70പോയിന്റ് നഷ്ട്ടത്തിൽ 5,038.40 ലുമാണ്