സെൻസെക്സിൽ മുന്നേറ്റം

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഒഹരി വിപണിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം.സെൻസെക്സ് 406.45 പോയിന്റ് വർധിച്ച് 18,427.61 ലും നിഫ്റ്റി 118.15 വർധിച്ച് 5553.50 ലും