ഓഹരി വിപണി നേരിയ നേട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി നേരിയ നേട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തു.സെൻസെക്സ് 34.86 പോയിന്റ് വർധിച്ച് 17460.57ലും നിഫ്റ്റി 10.70 പോയിന്റ്

ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി നേരിയ നേട്ടത്തിൽ.സെൻസെക്സ് 119.12 പോയിന്റ് വർദ്ധിച്ച് 1697.00 ലും നിഫ്റ്റി 36.55 പോയിന്റ് വർദ്ധിച്ച് 5091.30

സെൻസെക്സ് നേട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:സെൻസെക്സ് നേട്ടം നിലനിർത്തി വ്യാപാരമാരംഭിച്ചു.സെൻസെക്സ് 146.49 പോയിന്റ് നേട്ടത്തോടെ 1750.43 പോയിന്റിലും നിഫ്റ്റി 46.50പോയിന്റ് കൂടി 5336.20 എന്ന പോയിന്റിലുമാണ്